Privacybeleid LookingforBooking BV

Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. LookingforBooking BV, onderdeel van de LookingforBooking, houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

  • LookingforBooking: LookingforBooking BV, de verantwoordelijke, gevestigd te Groningen (Nederland), Verlengde Hereweg 174.
  • Persoonsgegevens: alle tot een individuele persoon herleidbare gegevens.
  • Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot die persoonsgegevens vanaf het verzamelen tot aan het vernietigen.
  • Bezoeker: bezoeker van onze website, die niet noodzakelijkerwijs ook een abonnee of gratis aanmelder is.

Actief verstrekte informatie

Als u zich gratis aanmeldt, verstuurt u uw (persoons)gegevens (zoals: naam, voornamen, voorletters, titulatuur en geslacht, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, gewenste verblijfplaats en bank- en/of girorekeningnummer) naar LookingforBooking via een beveiligde verbinding waardoor anderen uw gegevens niet kunnen inzien.

Passief verstrekte informatie

Bij het surfen over het internet stelt u, wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent, ons (maar mogelijk ook anderen) in staat om gegevens over u te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het ‘IP-nummer’ van de computer waarmee u over het internet surft, het besturingssysteem, de internetbrowser die u gebruikt en de internetpagina’s die u bekijkt. LookingforBooking kan met deze gegevens de kwaliteit en toegankelijkheid van zijn internetpagina’s verbeteren. Zo komen we op deze manier te weten welke pagina’s veel en welke weinig worden bekeken. Voor zover we deze gegevens gebruiken, is het altijd anoniem en getotaliseerd.

Cookies

LookingforBooking maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het systeem van de bezoeker zelf worden opgeslagen. We gebruiken de volgende soorten cookies:

  • Functionele cookies: de voorkeuren van bezoekers die vergelijkingen maken worden versleuteld opgeslagen met een unieke sleutel op onze server. Deze unieke sleutel wordt in uw cookie opgeslagen. Stel dat u alleen 4-sterren hotels wenst te vergelijken, dan zorgt de cookie ervoor dat u dat niet telkens opnieuw hoeft door te geven.
  • Meet cookies: de bezoekersaantallen worden bijgehouden door middel van bijvoorbeeld Google Analytics, waarvoor cookies worden geplaatst.

Welke informatie wordt met deze cookies vastgelegd?

Dit kunnen gegevens zijn die u heeft ingevuld op de site. Verder wordt vanuit meetcookies gebruiker-id’s geplaatst waarmee bijgehouden kan worden op welke pagina’s u bent geweest. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. LookingforBooking kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren.

Wie hebben toegang tot deze gegevens?

De functionele cookies die betrekking hebben op de werking van de site kunnen gelezen worden door LookingforBooking. De meetcookies die geplaatst worden door Google Analytics kunnen door Google benaderd worden. Google gebruikt cookies om te onthouden dat u onze website heeft bezocht. Lees hier meer over het beleid van advertentiecookies van Google, of lees meer over het beheren van Google-advertenties.

Met onderstaande partijen werkt LookingforBooking samen en verzorgt een cookie:

  • Google Analytics
  • Google Tag Manager

LookingforBooking heeft geen toegang tot gegevens in de meetcookies.

In- en uitschakelen van cookies en verwijderen

Hoe u cookies in- of uitschakelt of verwijdert, vindt u in de Help-functie van uw browser.

Doel en inhoud van de gegevensverwerking

De gegevens worden gebruikt om:

  • Informatie te geven over onze dienstverlening
  • Aan wet- en regelgeving te voldoen

Bewaren van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bij LookingforBooking niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt.

Het verstrekken van de persoonsgegevens

LookingforBooking verstrekt uw gegevens niet aan enige andere partij behalve voor de behandeling van boekingen of als wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden alleen gebruikt voor de in deze verklaring omschreven doelen. De door u gekozen aanbieder heeft eigen verplichtingen onder de AVG. Voor de behandeling van uw gegevens door hen verwijzen wij naar de privacyverklaring van deze aanbieder.

Recht van inzage en correctie

U heeft altijd het recht van inzage in de gegevens die LookingforBooking over u in bezit heeft. U heeft het recht deze te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen.

U kunt deze gegevens opvragen door een e-mail te versturen vanaf het e-mailadres waarvan u de gegevens wilt inzien of wijzigen. Stuur deze e-mail naar privacy@lookingforbooking.nl. U ontvangt dan binnen vier weken van ons een overzicht.

Recht van dataportabiliteit

U heeft altijd het recht om de gegevens die bij LookingforBooking bekend zijn over te laten dragen aan een andere organisatie. U kunt dit verzoek via e-mail doen door te mailen naar privacy@lookingforbooking.nl.

Recht van verzet en vergetelheid

Als u niet langer prijs stelt op onze informatie of als u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres of (mobiele) telefoonnummer wilt intrekken, kunt u dit schriftelijk doorgeven per email of de afmeldbutton gebruiken onderaan de ontvangen mail. Binnen een maand stopt de mail waarvoor u zich heeft afgemeld.

Indien u de registratie bij LookingforBooking beëindigt, zullen uw persoonsgegevens op uw verzoek uit ons bestand worden verwijderd, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting langer bewaard moeten worden.

Geheimhouding

De medewerkers van LookingforBooking, LookingforBooking zelf en zij die in opdracht van LookingforBooking toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens tenzij zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft LookingforBooking verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen.

De website is gehost bij Verizon in Amsterdam.


Vraag, tip of klacht?

Heeft u een vraag, tip of klacht aan LookingforBooking met betrekking tot (uw) privacy? U kunt ons bereiken privacy@lookingforbooking.nl. Als wij er samen toch niet uitkomen dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding en wijziging reglement

Dit privacybeleid is 19 juni 2003 in werking getreden. LookingforBooking behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Dit beleid zal echter nooit in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Eventuele aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Vragen over dit beleid kunt u sturen per email.

Geactualiseerd: 24-05-2018